უფასო სტანდარტული მიწოდება აშშ – ში 25 დოლარზე მეტი ყველა შეკვეთისთვის დარეგისტრირდით ანგარიშზე, რომ მიიღოთ ფასდაკლება და უფასო მიწოდება!

მომსახურების პირობები

ონლაინ შენაძენის პირობები

შემდეგი ტერმინოლოგია ეხება ამ წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებას და პასუხისმგებლობის შენიშვნას და ნებისმიერ ან ყველა შეთანხმებას: "კლიენტი", "შენ" და "შენი" გულისხმობს თქვენ, ამ ვებსაიტზე შესულ პირს, რომელიც იღებს კომპანიის წესებსა და პირობებს. "კომპანია", "ჩვენ თვითონ", "ჩვენ" და "ჩვენ" ეხება ჩვენს კომპანიას. "მხარე", "მხარეები" ან "ჩვენთვის" ეხება კლიენტს და საკუთარ თავს, ან კლიენტს ან საკუთარ თავს. ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდის განხილვას, რაც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის ჩასატარებლად ყველაზე შესაფერისი მეთოდით, იქნება ეს განსაზღვრული ხანგრძლივობის ოფიციალური შეხვედრებით, ან რაიმე სხვა საშუალებით, შეხვედრის გამოხატვის მიზნით. კლიენტის საჭიროებები კომპანიის მიერ მითითებული მომსახურების / პროდუქტების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, მოქმედი ინგლისური კანონის შესაბამისად და ექვემდებარება მას. ზემოხსენებული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების სინგულარული, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში ან / და მასში გამოყენება განიხილება, როგორც ჩანაცვლებითი და, შესაბამისად, როგორც იგივე. 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი 
გამონაკლისები და შეზღუდვები 
ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე მოცემულია "როგორც არის" საფუძველზე. კანონით ნებადართული კანონით, ეს კომპანია: 
გამორიცხავს ამ ვებსაიტთან და მის შინაარსთან დაკავშირებულ ყველა წარმომადგენლობასა და გარანტიას, ან რომელიც შეიძლება უზრუნველყოს ნებისმიერი შვილობილი კომპანიის ან ნებისმიერი სხვა მესამე მხარის მიერ, მათ შორის ამ ვებსაიტზე ან / და კომპანიის ლიტერატურაში რაიმე უზუსტობასთან ან გამოტოვებასთან დაკავშირებით და 
გამორიცხავს ყველა პასუხისმგებლობას ზიანის ანაზღაურებით, რომელიც გამომდინარეობს ამ ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, უშუალო დანაკარგს, ბიზნესის ან მოგების დაკარგვას (მოსალოდნელი იყო თუ არა ამგვარი მოგების დანაკარგი, წარმოიშვა ნივთების ნორმალურ კურსში ან თქვენ გირჩევთ ამ კომპანიას ასეთი პოტენციური ზარალის არსებობის შესახებ), გამოწვეული ზიანი თქვენს კომპიუტერს, კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, სისტემებსა და პროგრამებს და მათთან დაკავშირებულ მონაცემებს ან სხვა პირდაპირ ან არაპირდაპირი, შედეგობრივი და შემთხვევითი ზიანის მიყენებას. 
ამასთან, ეს კომპანია არ გამორიცხავს პასუხისმგებლობას სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია მისი დაუდევრობით. ზემოხსენებული გამონაკლისები და შეზღუდვები ვრცელდება მხოლოდ კანონით ნებადართულ ზომაზე. თქვენს, როგორც სამომხმარებლო, არცერთ კანონიერ უფლებაზე გავლენას არ ახდენს. 

გაუქმების პირობები 

მორგებული საგნები / მონოგრამებია აუნაზღაურებელი. ჩვენ არ შეგვიძლია დავუშვათ ნივთის გაუქმება, რადგან ყველა ნივთი შეკვეთით მზადდება. ჩვენ გვაქვს დრო და რესურსები, რომლებიც უკვე გამოყოფილია ნივთის დამუშავებისათვის შეკვეთის გაკეთების მომენტიდან.

არაადაპტირებული ნივთ (ებ) ი და საფონდო საგნები ექვემდებარება 15% გაუქმების საფასურს, თუ გაუქმების მოთხოვნა გაკეთებულია შეძენიდან 24 საათზე მეტხანს. 

ზოგიერთი შეკვეთის გაგზავნა შეიძლება 24 საათზე ნაკლებ დროში მოხდეს, თუ თქვენი შეკვეთა უკვე განთავსებულია გადასაზიდად, ჩვენ აღარ შეგვიძლია გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა. 

სარეკლამო და სარეალიზაციო ნივთების გაუქმება შეუძლებელია და მათი დაბრუნება შეუძლებელია. 

ფასდაკლების კოდები და სასაჩუქრე ბარათები:

იმისათვის, რომ ვალიდურად ჩათვალონ, საჩუქრის ბარათები და ფასდაკლების კოდები უნდა იქნას გამოყენებული შეძენისას, რომ მიიღონ მათი მითითებული ღირებულება. თუ გამოკვეთის ეკრანზე თქვენს შეკვეთას არ გამოიყენებს ფასდაკლების კოდი, კომპანია არ გასცემს თანხას საჩუქრის ბარათის ან ფასდაკლების კოდის რეტროაქტიული გამოყენებისთვის. თუ თქვენი ფასდაკლების კოდის გამოყენებას ვერ ახერხებთ, გთხოვთ, დაუკავშირდით ჩვენს ანგარიშსწორების დაწყებამდე. კომპანიას შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ გასცეს მაღაზიაში კრედიტი. სასაჩუქრე ბარათების კოდები და ფასდაკლების კოდები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთმანეთთან ან სხვა არსებულ შეთავაზებებთან ერთად. 

შეტყობინებების შეტანის შესახებ 
კომპანია იტოვებს უფლებას დროდადრო შეცვალოს ეს პირობები, როგორც ამას თვლის საჭიროდ და საიტის გაგრძელებით გამოყენება ნიშნავს ამ ვადების ნებისმიერი ცვლილების მიღებას. თუ შეიტანეს ცვლილებები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, ჩვენ განვაცხადებთ, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდა ჩვენს მთავარ გვერდზე და სხვა საიტებზე. თუ შეიტანეს ცვლილებები, თუ როგორ ვიყენებთ ჩვენი საიტის მომხმარებელთა პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, შეტყობინებას მიიღებთ ელ.ფოსტით ან საფოსტო ფოსტით, ამ ცვლილების შედეგად დაზარალებულთათვის. ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ჩვენს ვებ – გვერდზე ამ ცვლილებების მიღებამდე 30 დღით ადრე. ამიტომ გირჩევთ რეგულარულად წაიკითხოთ ეს განცხადება 


ეს პირობები წარმოადგენს კლიენტსა და ჩვენს შორის ხელშეკრულების ნაწილს. ამ ვებსაიტზე შესვლა ან / და ჯავშნის ან ხელშეკრულების აღება მიუთითებს პასუხისმგებლობის შესახებ უარის თქმის გაგებაზე, შეთანხმებაზე და მის მიღებაზე და მასში მოცემულ სრულ პირობებსა და პირობებზე. თქვენს საწესდებო მომხმარებელთა უფლებები არ ექვემდებარება გავლენას.

SMS / MMS მობილური შეტყობინებების მარკეტინგის პროგრამის პირობები და პირობები

AllSCinc. (შემდგომში, "ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენი") გთავაზობთ მობილური შეტყობინებების პროგრამას ("პროგრამა"), რომლის გამოყენებაზეც თანახმა ხართ მობილური შეტყობინებების პირობებისა და კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად. Შეთანხმება"). ჩვენი რომელიმე პროგრამის არჩევით ან მონაწილეობით, თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით ამ პირობებს, მათ შორის, შეუზღუდავად, თქვენს შეთანხმებაზე, რომ გადავწყვიტოთ ჩვენთან რაიმე დავები სავალდებულო, მხოლოდ ინდივიდუალური საარბიტრაჟო გზით, როგორც ეს მოცემულია „დავების განხილვაში ”სექცია ქვემოთ. ეს შეთანხმება შემოიფარგლება მხოლოდ პროგრამით და არ არის გამიზნული სხვა პირობების ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლისთვის, რომელიც შეიძლება მართავდეს თქვენს და ჩვენს ურთიერთობას სხვა კონტექსტში.

მომხმარებელი უარს ამბობს: პროგრამა საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მიიღონ SMS / MMS მობილური შეტყობინებები პროგრამის დადებითად არჩევაში, მაგალითად, ინტერნეტით ან აპლიკაციებზე დაფუძნებული ჩარიცხვის ფორმებით. მიუხედავად არჩევის მეთოდისა, რომელიც გამოიყენეთ პროგრამაში შესასვლელად, ეთანხმებით, რომ ეს ხელშეკრულება ვრცელდება პროგრამაში თქვენს მონაწილეობაზე. პროგრამაში მონაწილეობით, თქვენ ეთანხმებით მიიღებთ ავტოდილად ან წინასწარ ჩაწერილ მობილური შეტყობინებებით თქვენს ოპტთან დაკავშირებულ ტელეფონის ნომერზე და გესმით, რომ ჩვენგან რაიმე შესყიდვისთვის თანხმობა არ არის საჭირო. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეთანხმებით ავტომომთვლელის გამოყენებით გაგზავნილ შეტყობინებებს, ზემოხსენებული არ უნდა ითვალისწინებდეს ან გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ან ყველა მობილური შეტყობინება იგზავნება ავტომატური სატელეფონო სისტემის გამოყენებით ("ATDS" ან "autodialer").  შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შეტყობინებისა და მონაცემების განაკვეთები. 

მომხმარებელი უარი თქვას:  თუ არ გსურთ გააგრძელოთ პროგრამაში მონაწილეობა ან აღარ ეთანხმებით ამ შეთანხმებას, თქვენ ეთანხმებით უპასუხოთ STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE ან გაუქმდეთ ჩვენს მიერ გაგზავნილ ნებისმიერ მობილურ შეტყობინებას, რომ არ აირჩიოთ პროგრამა. თქვენ შეიძლება მიიღოთ დამატებითი მობილური შეტყობინება, რომელიც დაადასტურებს უარის თქმის გადაწყვეტილებას. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ ზემოთ მოცემული ვარიანტები უარის თქმის ერთადერთი გონივრული მეთოდია. თქვენ ასევე გესმით და ეთანხმებით, რომ უარის თქმის ნებისმიერი სხვა მეთოდი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ, ზემოთ მოცემული სიტყვების გაგზავნით ან სიტყვიერად თხოვნით ჩვენს ერთ-ერთ თანამშრომელს თქვენი სიიდან ამოღებას, არ არის უარის თქმის გონივრული საშუალება. .

შეტყობინების და ანაზღაურების ვალდებულება:  თუ ნებისმიერ დროს აპირებთ შეწყვიტოთ მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელიც გამოყენებული იყო პროგრამის ხელმოსაწერად, თქვენი მომსახურების გეგმის გაუქმების ან ტელეფონის ნომრის სხვა მხარისთვის გაყიდვის ან გადაცემის ჩათვლით, თქვენ ეთანხმებით, რომ დაასრულებთ User Opt Out პროცესს. ზემოთ მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრის გამოყენებამდე. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ თქვენი შეთანხმება ამის გაკეთება ამ პირობების მნიშვნელოვანი ნაწილია. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ, ე.ი.თუ თქვენ შეწყვეტთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომრის გამოყენებას, ამგვარი ცვლილების შესახებ ჩვენს შესახებ გაფრთხილების გარეშე, თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ აგებთ პასუხს ყველა ხარჯზე (ადვოკატთა საფასურის ჩათვლით) და ჩვენს მიერ გაღებულ ვალდებულებებზე, ან ნებისმიერი მხარის მიერ, რომელიც ეხმარება მობილური ტელეფონის მიწოდებაში. შეტყობინებები, ინდივიდუალური (ინდივიდების) მიერ წარდგენილი პრეტენზიების შედეგად, რომლებსაც მოგვიანებით მიენიჭათ მობილური ტელეფონის ნომერი.  ეს მოვალეობა და შეთანხმება გადარჩება თქვენი ხელშეკრულების გაუქმების ან შეწყვეტის შემთხვევაში, რომ მიიღოთ ჩვენი რომელიმე პროგრამაში მონაწილეობა.

თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ ზიანის ანაზღაურება, დაცვა და უშეცდომოდ ჩატარება გმართებთ ნებისმიერი სარჩელის ან პასუხისმგებლობისგან, რამაც გამოიწვია თქვენი უკმარისობა, შეატყობინოთ თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში შეტანილი ცვლილების შესახებ, რომელშიც შედის ნებისმიერი პრეტენზია, ან სხვა პასუხისმგებლობა, 47, და შემდეგ., ან მსგავსი სახელმწიფოებრივი და ფედერალური კანონები და ნებისმიერი რეგულაცია, რომლის შედეგადაც გამოქვეყნებულია აშშ – ს მხრიდან მცდელობა, რომ შეეცადონ დაგიკავშირდნენ თქვენს მიერ მოწოდებული მობილური ტელეფონის ნომრით.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის მოქმედების შეზღუდვის გარეშე, მომხმარებლებს, რომლებიც მონაწილეობენ პროგრამაში, შეეძლებათ მიიღონ შეტყობინებები სახლის დეკორაციის საგნების, ფოლადის, ტილოს და სანთლების მარკეტინგისა და გაყიდვის შესახებ. 

ღირებულება და სიხშირე: შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შეტყობინებისა და მონაცემების განაკვეთები. პროგრამა მოიცავს განმეორებად მობილურ შეტყობინებებს და პერიოდულად შეიძლება გაიგზავნოს დამატებითი მობილური შეტყობინებები ჩვენთან თქვენი ურთიერთქმედების საფუძველზე.

დამხმარე ინსტრუქციები: პროგრამასთან დაკავშირებით დახმარებისთვის, გაგზავნეთ გაგზავნა „HELP“ იმ ნომერზე, საიდანაც გაგზავნეთ შეტყობინებები ან მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე Support@schmidtchristmasmarket.com.  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ელ.ფოსტის გამოყენება არ არის პროგრამიდან უარის თქმის მისაღები მეთოდი. უარის თქმის შესახებ წარდგენა უნდა მოხდეს ზემოთ მოცემული პროცედურების შესაბამისად.

MMS გამჟღავნება: პროგრამა გამოგიგზავნით SMS TM- ებს (დამამთავრებელი შეტყობინებები), თუ თქვენი მობილური მოწყობილობა მხარს არ უჭერს MMS შეტყობინებებს.

ჩვენი უარი გარანტიაზე: პროგრამა შემოთავაზებულია "როგორც არის" პრინციპით და შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერ ადგილას ნებისმიერ დროს და შეიძლება არ გააგრძელოს მუშაობა პროდუქტის, პროგრამული უზრუნველყოფის, დაფარვის ან თქვენი უსადენო ოპერატორის მიერ განხორციელებული სხვა ცვლილებების შემთხვევაში. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ამ პროგრამასთან დაკავშირებული მობილური შეტყობინებების მიღების შეფერხების ან შეცდომების გამო. მობილური შეტყობინებების მიწოდება ექვემდებარება ეფექტურ გადაცემას თქვენი უკაბელო მომსახურების მიმწოდებლისგან / ქსელის ოპერატორისგან და ეს ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება. T-Mobile არ აგებს პასუხს დაგვიანებულ ან გაუგზავნელ მობილურ შეტყობინებებზე.

მონაწილის მოთხოვნები:  თქვენ უნდა გქონდეთ საკუთარი უკაბელო მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ორმხრივი შეტყობინებების გაგზავნა, უნდა გამოიყენოთ მონაწილე უკაბელო ოპერატორი და იყოთ უკაბელო მომსახურების აბონენტი ტექსტური შეტყობინების სერვისით. მობილური ტელეფონის ყველა პროვაიდერი არ იღებს საჭირო მომსახურებას მონაწილეობის მისაღებად. შეამოწმეთ თქვენი ტელეფონის შესაძლებლობები ტექსტური შეტყობინების კონკრეტული ინსტრუქციისთვის.

ასაკის შეზღუდვა:  თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პლატფორმასთან ურთიერთობა, თუ ცამეტი (13) წლამდე ხართ. თუ პლატფორმას იყენებთ ან ისაუბრებთ და ხართ ცამეტი (13) და თვრამეტი (18) წლის ასაკში, ამისათვის უნდა გქონდეთ მშობლის ან კანონიერი მეურვის ნებართვა. პლატფორმის გამოყენებით ან მასთან ჩართვით, თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ თქვენ არ ხართ ცამეტი (13) წლის ასაკში, ხართ ცამეტი (13) - თვრამეტი (18) წლის ასაკში და გაქვთ თქვენი მშობლის ან კანონიერი მეურვის ნებართვა გამოიყენოს ან შეუერთდით პლატფორმას, ან ზრდასრული ასაკის ხართ თქვენს იურისდიქციაში. პლატფორმის გამოყენებით ან მასთან ურთიერთობით თქვენ ასევე ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ თქვენი იურისდიქციის მოქმედი კანონით ნებადართულია გამოიყენოთ პლატფორმა.

აკრძალული შინაარსი:  თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ პლატფორმას არ გაუგზავნით აკრძალულ შინაარსს. აკრძალული შინაარსი მოიცავს:

- ნებისმიერი თაღლითური, ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური, სკანდალური, მუქარის შემცველი, შევიწროება ან თვალთვალი;

- საზიზღარი შინაარსი, შეურაცხყოფა, უხამსობა, ლაყბობა, ძალადობა, ფანატიზმი, სიძულვილი და დისკრიმინაცია რასის, სქესის, რელიგიის, ეროვნების, ინვალიდობის, სექსუალური ორიენტაციის ან ასაკის საფუძველზე;

- პირატული კომპიუტერული პროგრამები, ვირუსები, ჭიები, ტროას ცხენები ან სხვა მავნე კოდი;

- ნებისმიერი პროდუქტი, მომსახურება ან აქცია, რომელიც უკანონოა, თუ ასეთი პროდუქტი, მომსახურება ან მისი პოპულარიზაცია მიიღება;

- ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც გულისხმობს და / ან მიანიშნებს პირად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რომელიც დაცულია ჯანმრთელობის დაზღვევის პორტაბელურობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ კანონით ("HIPAA") ან ჯანმრთელობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ ეკონომიკური და კლინიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონით ("HITEC" აქტი); და

- ნებისმიერი სხვა შინაარსი, რომელიც აკრძალულია მოქმედი კანონით იმ იურისდიქციაში, საიდანაც იგზავნება შეტყობინება.

დავების გადაწყვეტა: იმ შემთხვევაში, თუ თქვენსა და ჩვენს, ან თქვენსა და სტოჯს შორის დავა, საჩივარი ან დაპირისპირება არსებობს Postscript ან ჩვენი სახელით მოქმედი ნებისმიერი სხვა მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც მოქმედებს ჩვენი სახელით მობილური შეტყობინებების გადასაცემად. პროგრამის მოქმედების სფერო, რომელიც გამომდინარეობს ან ეხება ფედერალურ ან შტატთა საჩივრების საჩივრებს, საერთო სამართლის პრეტენზიებს, ამ შეთანხმებას, ან მისი დარღვევა, შეწყვეტა, აღსრულება, ინტერპრეტაცია ან მოქმედება, ამ ხელშეკრულების მოქმედების არეალის განსაზღვრის ჩათვლით , ასეთი დავა, პრეტენზია ან დაპირისპირება, კანონით დადგენილი წესით, განისაზღვრება არბიტრაჟის მიერ ალაბამას ტანერში, ერთი არბიტრის წინაშე.

მხარეები თანხმდებიან, რომ სადავო საარბიტრაჟო განხილვას წარუდგენენ ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციის ("AAA") კომერციული საარბიტრაჟო წესების შესაბამისად, მაშინ, როდესაც ისინი მოქმედებენ. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აქ სხვა რამ არის გათვალისწინებული, არბიტრი გამოიყენებს ფედერალური სასამართლო ხელისუფლების არსებით კანონს, რომელშიც მდებარეობს შმიდტის საშობაო ბაზრის ბიზნესის ძირითადი ადგილი, მისი კანონების კონფლიქტის წესების გათვალისწინების გარეშე. მხარის მიერ საარბიტრაჟო მოთხოვნის მიღებიდან ათი (10) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეებმა ერთობლივად უნდა აირჩიონ არბიტრი, რომელსაც გააჩნია მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილება და მას აქვს ცოდნა და გამოცდილება დავის საგანზე. თუ მხარეები არ შეთანხმდნენ არბიტრზე ათი (10) კალენდარული დღის განმავლობაში, მხარეს შეუძლია მიმართოს AAA- ს არბიტრის დანიშვნის შესახებ, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს იგივე გამოცდილების მოთხოვნას. დავის შემთხვევაში, არბიტრაჟი გადაწყვეტს ამ საარბიტრაჟო შეთანხმების აღსრულებას და ინტერპრეტაციას ფედერალური საარბიტრაჟო აქტის ("FAA") შესაბამისად. მხარეები ასევე თანხმდებიან, რომ AAA– ს წესები, რომლებიც არეგულირებს დაცვის საგანგებო ზომებს, უნდა იქნას გამოყენებული სასამართლოსგან საგანგებო იძულებითი რელიეფის მოთხოვნის ნაცვლად. არბიტრის გადაწყვეტილება საბოლოო და სავალდებულოა და არცერთ მხარეს არ აქვს გასაჩივრების უფლებები, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც მოცემულია FAA– ს მე –10 ნაწილში. თითოეულ მხარეს ეკისრება არბიტრისა და არბიტრაჟის ადმინისტრაციისათვის გადახდილი გადასახადების წილი; ამასთან, არბიტრაჟს აქვს უფლებამოსილება დაავალოს ერთ მხარეს, გადაიხადოს ასეთი ანაზღაურება მთლიანად ან ნებისმიერი ნაწილი, როგორც დასაბუთებული გადაწყვეტილების ნაწილი. მხარეები თანხმდებიან, რომ არბიტრაჟს აქვს უფლებამოსილება ადვოკატთა გადასახადი დააკისროს მხოლოდ წესით ან ხელშეკრულებით პირდაპირ განსაზღვრულ ოდენობაში. არბიტრაჟს არ ექნება სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურების უფლებამოსილება და თითოეული მხარე ამით უარს იტყვის სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურების ნებისმიერ უფლებაზე საარბიტრაჟო წესით გადაჭრილ დავაზე. მხარეები თანხმდებიან, რომ არბიტრაჟს ატარებენ მხოლოდ ინდივიდუალურ საფუძველზე, და ეს შეთანხმება არ დაუშვებს საკლასო არბიტრაჟს ან სარჩელს, როგორც მოსარჩელედ ან კლასის წევრს, ნებისმიერი კლასის ან წარმომადგენლობითი საარბიტრაჟო განხილვაში. გარდა კანონის მოთხოვნისა, არც ერთ მხარეს და არც არბიტრაჟს არ შეუძლიათ გაამჟღავნონ ნებისმიერი არბიტრაჟის არსებობა, შინაარსი ან შედეგები ორივე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა კანონიერი უფლების დაცვისა თუ განხორციელებისა. თუ ამ ნაწილის რომელიმე ტერმინი ან დებულება ძალადაკარგულია, უკანონოა, ან არ არის აღსრულებადი იურისდიქციისათვის, ამგვარი ბათილობა, უკანონობა ან შეუძლებლობა არ იმოქმედებს ამ სექციის სხვა ტერმინზე ან დებულებაზე ან გააუქმებს ან გახდის გაუსაძლისი ასეთ ტერმინს ან დებულებას სხვა იურისდიქციაში. . თუ რაიმე მიზეზით დავა მიმდინარეობს სასამართლოში ვიდრე საარბიტრაჟო განხილვაში, მხარეები ამით უარს იტყვიან ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ნებისმიერ უფლებაზე. ეს საარბიტრაჟო დებულება უნდა გადარჩეს თქვენს ნებისმიერ პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ თქვენი შეთანხმების გაუქმების ან შეწყვეტის შემთხვევაში.

სხვადასხვა: თქვენ გარანტიას მოგვცემთ და წარმოგვიდგენთ, რომ თქვენ გაქვთ ყველა საჭირო უფლება, ძალა და უფლებამოსილება დაეთანხმოთ ამ პირობებს და შეასრულოთ ქვემოთ მოცემული თქვენი ვალდებულებები, და ამ ხელშეკრულებაში ან ამგვარი ვალდებულებების შესრულებაში მითითებული არაფერი შეგიქმნით სხვა ხელშეკრულებას. ან ვალდებულება. რომელიმე მხარის მიერ ამ კუთხით გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლების გამოყენებას ვერანაირად არ ჩაითვლება შემდგომი უფლებების უგულებელყოფა. თუ დადგინდა, რომ ამ შეთანხმების რომელიმე დებულება შეუძლებელია ან ძალადაკარგულია, ეს დებულება შეიზღუდება ან აღმოიფხვრება მინიმალური საჭირო ზომით, რომ სხვაგვარად ეს შეთანხმება დარჩეს სრულ ძალაში და მოქმედებს და შესრულდება. პროგრამის ნებისმიერი ახალი მახასიათებელი, ცვლილება, განახლება ან გაუმჯობესება ექვემდებარება ამ შეთანხმებას, თუ წერილობითი ფორმით არ არის მითითებული სხვაგვარად. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ ეს შეთანხმება. ამ შეთანხმების ნებისმიერი განახლება გაცნობებთ. თქვენ აცნობიერებთ თქვენს პასუხისმგებლობას, დროდადრო განიხილოთ ეს შეთანხმება და იცოდეთ ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შესახებ. ამგვარი ცვლილებების შემდეგ პროგრამაში მონაწილეობის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით შესწორებულ ხელშეკრულებას.

×
მოგესალმებით

წმინდა ბრძანებები გადახდა

Item ფასი რაოდენობა სულ
ჯამი $ 0.00
ტრანსპორტირება
სულ

გადაზიდვა Address

მიწოდება მეთოდები